ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOWASSEN CONFORM BOVAG RICHTLIJNEN

– het voertuig mag geen loszittende en/of uitstekende onderdelen hebben die door de autowasinstallatie losgerukt kunnen worden. Onderdelen die los kunnen zitten en/of uitsteken zijn o.a. antennes, spiegels, sierstrips, stootlijsten, bumpers, spoilers, schijnwerpers, ruiten- en koplampwissers; ook niet- originele onderdelen of wijzigingen van de carrosserie kunnen los zitten. Door slijtage, kleine schaden, ouderdom etc. kunnen onderdelen die vast lijken te zitten toch loszitten. Van Aalst Groothandel B.V., hierna te noemen autowasbedrijf, accepteert verantwoordelijkheid voor standaarduitrusting in goede staat.
– Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor spiegels, antennes, ruitenwissers, mistlampen, spoilers accessoires en modificaties.
– U dient zelf uw antenne(s) en ander uitstekende voorwerpen in te schuiven, in te klappen of te verwijderen. Ook telefoonantennes.
– Wassen van voertuigen met bestickering en/of wrapping (folie) geschiedt altijd op eigen risico!
– Bij vragen of twijfel over de geschiktheid van uw voertuig raadpleeg eerst een medewerker van het autowasbedrijf.
– Niet zichtbare schade of een verborgen gebrek aan je auto kan wèl zichtbaar worden na gebruik van wasstraat omdat de auto dan geheel schoon is.

Algemeen
De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke verrichting van diensten ten behoeve van cliënten. Afwijking van deze voorwaarden geldt alleen indien door het autowasbedrijf schriftelijk bevestigd.

Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
– autowasbedrijf: onderneming of deel van onderneming welke zich bedrijfsmatig bezighoudt met dienstverlening op het gebied van reiniging van motorvoertuigen.
– cliënt: degene die gebruik maakt van de diensten van het autowasbedrijf.

1. Uitleg gebruik
Cliënt dient zich voorafgaand aan het gebruik van de autowasinstallatie te informeren over het juiste gebruik ervan.

2. Instructies
Cliënt dient zich te houden aan de instructies op de instructieborden en bijbehorende lichtsignalen en dient dIe gegeven aanwijzingen op te volgen.

3. Geschiktheid van het voertuig; bijzonderheden
Het voertuig van cliënt is alleen geschikt voor de autowasinstallatie als het voldoet aan de volgende eisen:
– het voertuig moet vier wielen hebben en een dichte carrosserie; slechts indien uitdrukkelijk door het autowasbedrijf is aangegeven dat de autowasinstallatie tevens geschikt is voor bijvoorbeeld gebruik door voertuigen met meer of minder dan vier wielen kan van het voorgaande worden afgeweken.
– de op de autowasinstallatie aangegeven maximum-afmetingen (Hoogte Breedte Lengte) mogen niet worden overschreden.

Cliënt dient zelf na te gaan of diens voertuig geschikt is en dient in geval van twijfel een medewerker van het (vracht)autowasbedrijf om advies te vragen. Cliënt dient bijzonderheden voorafgaand aan de wasbehandeling bij een medewerker van het autowasbedrijf te melden.

4. Wasresultaat
Bij een normaal vervuilde auto mag cliënt verwachten dat het in water oplosbaar vuil wordt verwijderd. Er wordt een voorbehoud gemaakt ten aanzien van de mogelijkheid bepaalde vervuiling te verwijderen. Cliënt kan er niet op rekenen dat vet, teer, krassen etc. worden verwijderd.

5. Klachten
In geval van een klacht of indien het wasresultaat niet is zoals cliënt (gezien het bovenstaande) redelijkerwijs mocht verwachten, dient cliënt contact op te nemen met het autowasbedrijf, zonder het voertuig in de rij voor de autowasinstallatie te plaatsen. Wordt de klacht aangaande het wasresultaat door het autowasbedrijf gegrond verklaard, dan heeft cliënt recht op éénmaal opnieuw wassen volgens het door het autowasbedrijf te kiezen programma.

6. Schade
Het autowasbedrijf is aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruik van ongeschikte (was)middelen of gebreken van de installatie. Er geldt echter een maximum van € 4.500,-, behoudens opzet of grove schuld. Cliënt is aansprakelijk voor schade bij zichzelf, bij het autowasbedrijf of bij andere gebruikers, ontstaan doordat cliënt de instructies niet opvolgt of een ongeschikt voertuig laat wassen. In geval van overmacht is autowasbedrijf niet aansprakelijk voor (in)directe schade. Onder overmacht wordt ten minste (maar niet uitputtend) verstaan: schade t.g.v. het gegeven dat een cliënt instructies niet opvolgt en/ of de installatie onjuist gebruikt of een ongeschikt voertuig laat wassen, onder verwijzing van artikel 1, 2 en 3. Schade, waarvoor cliënt meent dat het autowasbedrijf aansprakelijk is, dienen voor het verlaten van het bedrijfsterrein of uiterlijk binnen een termijn van 24 uur aan een het autowasbedrijf te worden gemeld. Het autowasbedrijf honoreert bij vermeende aansprakelijkheid van het autowasbedrijf geen verzoeken tot vergoeding van reparaties en herstellingen die zijn uitgevoerd door een derde, voor zover deze werkzaamheden zijn verricht zonder overleg en uitdrukkelijke goedkeuring vooraf van het autowasbedrijf. Partijen kunnen vervolgens, op kosten van ongelijk, aan een der experts een oordeel vragen over de oorzaak van het vermeende schadebeeld en over de vermeende aansprakelijkheid van het autowasbedrijf. Partijen volgen de conclusie uit deze schaderapportage op, tenzij de meest gerede partij binnen twee maanden -op eigen kosten- een contra expertise heeft laten uitvoeren, dat de conclusies uit het eerdere expertise rapport (grotendeels) niet onderschrijft. In dat geval zal er -wederom op kosten van ongelijk- een derde rapport worden opgesteld, door een expert die de beiden experts samen hebben aangewezen. Dit rapport zal bindend zijn, tenzij de meest gerede partij binnen twee maanden na overlegging van het derde rapport naar de rechter is gegaan, om daar een oordeel over de vermeende aansprakelijkheid van het autowasbedrijf te vragen.

7. Persoonsgegevens
De persoonsgegevens van de cliënt die worden vermeld op enig formulier (waaronder o.a. het meldingsformulier schade) worden door het autowasbedrijf verwerkt, mogelijk in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand van deze verwerking kan het autowasbedrijf: de overeenkomst uitvoeren en zijn verplichtingen jegens de cliënt nakomen. Deze persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze algemene Voorwaarden nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Van Aalst Groothandel B.V.
Italiëlaan 12
2391 PT HAZERSWOUDE
info@vanaalst-groothandel.nl